Back to Top
 
 
 

Leveringsvoorwaarden MKBay.nl
MKBay

                                                                        

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Case Automatisering, gevestigd te Utrecht                          
(verder te noemen: algemene voorwaarden).                                  
I. TOEPASSELIJKHEID EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN


01. Deze algemene voorwaarden zijn op alle door Case Automatisering aangegane overeenkomsten, waarbij Case Automatisering
      als verkopende partij optreedt, van toepassing en eveneens op alle door Case Automatisering gedane offertes, behoudens
      uitdrukkelijk schriftelijke afwijking zijdens Case Automatisering.
02. Door aanvaarding van een Case Automatisering aanbieding of door het geven van een opdracht aan Case Automatisering
      aanvaardt de afnemer deze algemene voorwaarden met buitenwerkingstelling van alle met deze algemene voorwaarden
      op onverenigbare condities, waarnaar de afnemer mocht verwijzen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
      Ingeval van meerdere algemene voorwaarden gelden uitsluitend de voorwaarden van Case Automatisering, ongeacht de
      contractuele relatie.
03. Wijzigingen in overeenkomsten en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, indien schriftelijk
      tussen Case Automatisering en afnemer overeengekomen.
      Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de afnemer geen rechten ontlenen voor toekomstige transacties.
04. Offertes van Case Automatisering zijn steeds vrijblijvend en vervallen automatisch na de in iedere offerte genoemde
      geldigheidsperiode.


II. PRIJZEN                                       


05. De door Case Automatisering gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op franco levering en op de op het moment van
      orderbevestiging bestaande prijzen, koersen, belastingen, rechten, vervoer, verzekering en andere lasten.
06. Indien voor de datum van levering enige verhoging optreedt in de bepalende factoren van de prijzen, is
      Case Automatisering gerechtigd de prijzen evenredig te verhogen, zelfs indien zulks geschiedt ingevolge
      ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst voorzienbare omstandigheden, zulks met inachtneming van de
      hier voor geldende wettelijke voorschriften.


III. PLAATS VAN LEVERING EN LEVERTIJD                                       


07. Levering geschiedt steeds op de conditie franco huis, tenzij anders met kopende partij overeengekomen.
08. De opgave van levertijden geschiedt bij benadering. Case Automatisering verplicht zich, zich zoveel mogelijk
      aan de opgegeven levertijden te houden, doch overschrijding van deze termijnen door welke oorzaak dan ook,
      geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van verplichtingen
      jegens Case Automatisering, ongeacht op grond van welke overeenkomst ook.
09. De opgegeven levertijd vangt aan bij bevestiging door Case Automatisering van de door de afnemer schriftelijk
      verzonden, gefaxte of geemailde opdrachtbevestiging c.q. bestelling.
10. Case Automatisering is gerechtigd een order in gedeelten uit te voeren en de deelleveringen afzonderlijk in
      rekening te brengen aan de afnemer.
11. De afnemer is verplicht de bestelde goederen te accepteren, tenzij Case Automatisering uitdrukkelijk toestemt in het
      retourneren. Wanneer door afnemer afgenomen goederen niet worden geaccepteerd is Case Automatisering gerechtigd ter zake
      opslagkosten in rekening te brengen van 1% per maand van het openstaand factuurbedrag met betrekking tot de niet afgenomen
      goederen, dit met ingang van de dag waarop Case Automatisering de goederen wilde leveren. Voor de schade die
      Case Automatisering tengevolge van de afnameweigering leidt is de afnemer volledig aansprakelijk.
12. Als afnemer niet binnen 3 maanden na hiervoor bedoelde datum onder gelijktijdige betaling de goederen heeft
      afgenomen is Case Automatisering gerechtigd die goederen onderhands of in het openbaar te (doen) verkopen.
      De opbrengst zal met het door afnemer aan Case Automatisering verschuldigde worden verrekend.


IV. RISICO                                       


13. De goederen blijven voor risico van Case Automatisering tot op het moment dat deze in de feitelijke beschikkingsmacht
      van de afnemer komen, zulks ongeacht hetgeen tussen Case Automatisering en de afnemer verder omtrent de kosten van vervoer
      en verzekering is overeengekomen.


V. RECLAMES                                       


14. Reclames over direct waarneembare en uiterlijke gebreken dienen binnen drie dagen na de aflevering of de
      dienstverrichting schriftelijk aan Case Automatisering te worden opgegeven. Reclames, ingediend na het verstrijken
      van deze termijn, worden door Case Automatisering in beginsel niet in behandeling genomen.
15. Betreft het gebreken welke eerst bij gebruik kunnen blijken en waarop volgens handelsusance de controle van de afnemer
      algemeen eerst later dient te geschieden, dan kan de klacht of reclame nog geldend gemaakt worden binnen acht dagen
      nadat het gebrek de afnemer is gebleken of redelijkerwijze had kunnen blijken.
16. Aansprakelijkheid van Case Automatisering uit dien hoofde is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig
      goed of vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling aan Case Automatisering
17. Een tijdig ingediende reclame ontheft de afnemer niet van zijn betalingsverplichting, tenzij sprake is van opzet
      en/of grove schuld van de kant van Case Automatisering


VI. BETALING                                       


18. De afnemer is gehouden verschuldigde bedragen binnen 14 dagen te voldoen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders
      overeengekomen.
19. De afnemer is bij betaling niet gerechtigd tot aftrek of schuldvergelijking, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
20. In geval van te late betaling zal de afnemer van rechtswege in gebreke zijn zonder dat daartoe enige ingebrekestelling
      behoeft plaats te vinden en zal de afnemer over het verschuldigde bedrag een rente zijn verschuldigd van 1% per maand vanaf
      de vervaldatum. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, komen voor rekening
      van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van Euro 75.00.


VII. EIGENDOMSVOORBEHOUD                                       


21. De door Case Automatisering verkochte en/of geleverde goederen blijven volledig eigendom van Case Automatisering
      totdat de goederen volledig, inclusief bijkomende kosten en rente, door de afnemer zijn betaald. Case Automatisering
      heeft het recht geleverde zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige afnemer zijn verplichtingen
      niet nakomt, indien hij liquideert, surs é ance van betaling aanvraagt of heeft gekregen,
      in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op diens goederen worden gelegd.
      De afnemer is niet gerechtigd op welke wijze dan ook over de goederen te beschikken op een wijze waardoor het hier
      gemaakte eigendomsvoorbehoud zou kunnen worden aangetast.


VIII. INTELLECTUEEL EIGENDOMSVOORBEHOUD                                       


22. Op alle door Case Automatisering verstrekte concepten, ontwerpen, tekeningen, offertes etc.,
      behoudt Case Automatisering alle intellectuele eigendomsrechten. Verveelvuldiging en/of openbaarmaking
      op welke wijze dan ook is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Case Automatisering
23. De in artikel 22 genoemde concepten, ontwerpen, tekeningen, offertes etc. blijven eigendom van Case Automatisering.
      Deze dienen op verzoek van Case Automatisering zonder meer te worden afgegeven. Bij eventuele nadere overeenkomsten met
      derden is de opdrachtgever van Case Automatisering gehouden deze derden van de eigendomsrechten op de hoogte te houden.
24. Voor elke in strijd met de het in het vorige lid verrichte handelingen is de afnemer van Case Automatisering een
      gefixeerde boete verschuldigd van Euro 25.000,00, zulks onverminderd het recht van Case Automatisering om aanspraak te
      maken op volledige schadevergoeding en met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:94 lid 1 BW


IX. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID                                       


25. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Case Automatisering in zowel voor de
      deugdelijkheid van de door hem geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor door hem geleverde en gebruikte
      materiaal en/of geleverde diensten. Gedurende de garantieperiode worden defecte onderdelen en/of apparatuur kosteloos
      gerepareerd of omgewisseld mits deze bij Case Automatisering ter reparatie en/of omwisseling worden aangeboden.
      Indien Case Automatisering gedurende de garantieperiode verzocht wordt de apparatuur bij de gebruiker te repareren,
      worden reiskosten, alsmede eventuele verblijfkosten in rekening gebracht. De garantieperiode gaat in op de datum van
      aflevering. Zo een datum niet of niet meer is vast te stellen, geldt de verzenddatum van de factuur.
26. De garantie wordt verleend voorzover Case Automatisering zelf een beroep op garantie kan doen jegens haar leverancier
      c.q. de producent van de produkten. Case Automatisering sluit zich aan bij de garantietermijn van de leverancier c.q.
      producent. Desgevraagd zullen de garantievoorwaarden zoals deze voor Case Automatisering gelden kosteloos worden
      verstrekt aan de afnemer.
27. De garantieverplichting van Case Automatisering vervalt indien en voorzover sprake is van gebreken ontstaan door
      normale slijtage, ondeskundige behandeling, onoordeelkundig onderhoud en gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor
      de goederen werden aangeschaft, alsmede als sprake is van gebreken die zich openbaren na wijziging en/of reparaties,
      welke niet door, of in opdracht van Case Automatisering werden verricht.
28. De garantie van Case Automatisering strekt zich niet uit over veranderingen, aanpassingen en verbeteringen,
      die andere producenten of derden aanbrengen of anderszins direct of indirect doen veroorzaken aan goederen zoals
      door Case Automatisering geleverd, nadat Case Automatisering een order of opdracht heeft bevestigd.
29. Voldoening van de garantieverplichting door Case Automatisering impliceert dat Case Automatisering
      niet aansprakelijk zal zijn voor enige door de afnemer geleden schade vanwege het niet goed functioneren van het geleverde.
30. Niet, niet-tijdige of gedeeltelijke nakoming zijdens afnemer van diens verplichtingen op grond van deze of welke
      overeenkomst dan ook met Case Automatisering doet de garantie onmiddellijk vervallen, zonder dat enige aanzegging van
      Case Automatisering is vereist. Indien afnemer, al dan niet gegrond, en zulks ter beoordeling van Case Automatisering,
      een beroep doet op de garantieverplichting, schort dit de betalingsverplichting van de afnemer niet op.
31. Case Automatisering is niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak ook aan de zijde van afnemer of derden,
      die ontstaat door, door middel van of aan het geleverde, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van
      Case Automatisering.
32. Voor schade die voortvloeit uit de millennium problematiek beroept Case Automatisering zich op de,
      door haar leverancier en/of producent, jegens Case Automatisering gehanteerde voorwaarden.
33. Indien Case Automatisering toch aansprakelijk worden geacht voor schade, dan zal deze aansprakelijkheid
      beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen/diensten c.q. de dekking die de verzekering aan
      Case Automatisering biedt.


X. ONTBINDING                                       


34. Case Automatisering is gerechtigd zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist en zonder dat rechterlijke
      tussenkomst plaatsvindt, de uitvoering van de verplichtingen op grond van de overeenkomst met de afnemer op te schorten,
      dan wel de overeenkomst met de afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Case Automatisering gehouden is
      tot betaling van enige schadevergoeding of tot nakoming van garantieverplichtingen en onverminderd de aan Case Automatisering
      verder toekomende rechten indien:
           a) de afnemer niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst met Case Automatisering, of
           b) de afnemer sursé ance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, of
           c) de afnemer overgaat tot liquidatie of stillegging van diens bedrijf, of
           d) de afnemer anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn gehele of een deel van zijn vermogen verliest.
      In deze gevallen wordt de afnemer geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is elke vordering van Case Automatisering
      ten laste van afnemer dadelijk en ineens opeisbaar.


XI. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT                                       


35. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, zullen - met
      uitzondering van kantongerechtsprocedures - in eerste instantie berecht worden door de desbetreffende kamer voor de
      behandeling van civiele zaken van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. De wederpartij heeft echter het recht om binnen
      een maand nadat Case Automatisering schriftelijk te kennen heeft gegeven het geschil voor de rechter van haar woonplaats
      c.q. vestigingsplaats te laten beoordelen, te kiezen voor een rechter die conform de wet bevoegd is.
36. Als complement van het onder artikel 31 bepaalde zullen kwesties verband houdende met zuiver technische aard - e.e.a.
      geheel ter beoordeling van Case Automatisering - worden onderworpen aan het oordeel van een scheidsgerecht.
      Dit scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en -handel
      te Den Haad. Arbiters doen met inachtneming van de statuten van die Raad uitspraak.
37. Op alle met Case Automatisering gesloten overeenkomsten, waarbij deze algemene voorwaarden toepassing vinden,
      is het Nederlandse recht van toepassing.


Deze algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer:

 


Over
Contact